du som företagare,

Visste du att...

...det finns rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen som följer  våra lagar och som du ska känna till?

...alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, även de som har färre än 10 anställda?

...du regelbundet ska bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns i din verksamhet?

...du måste ha ett skyddsombud om du har minst fem anställda?

...du måste ha en skyddskommitté om du har minst 50 anställda?

...du måste ha en årlig kontroll av ditt arbetsmiljöarbete?

...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?

...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?

...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man prioriterar vid för hög arbetsbelastning?

...du som arbetsgivare ska ha rutiner för hur ni hanterar tillbud och arbetsskador?

...stressrelaterad ohälsa är en arbetsskada?

...som arbetsgivare måste ha rutiner för krisstöd och första hjälpen?

...chefen ska ge tydliga ramar för vilken arbetsinsats som förväntas och hur det ska utföras?

...du som chef ska ge regelbunden och tydlig feedback på dina medarbetares arbetsinsats?

...du som chef ska hantera avvikelser?

...du som chef har en skyldighet att samverka med arbetstagare och fackliga parter?

 

Lite mycket eller hur?

Vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss